Verslag gemeenteraad 27 april 2017

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden.

Volgende punten wilden we kort toelichten:

 • Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd moest dit verdaagd worden naar volgende gemeenteraad. 
 • RUP Belle-Alliance Bis: onteigeningsplan, motivatie en behandeling bezwaren: definitieve vaststelling: Na het openbaar onderzoek bleken 2 bezwaarschriften te zijn ingediend op het onteigeningsplan. Bewuste bezwaarschriften werden door het College als ongegrond beschouwd. In het oorspronkelijke onteigeningsplan van 24 oktober 2014 werden deze 2 terreinen niet opgenomen daar het college meende een goede verstandhouding te zien met het OCMW Brussel (eigenaar van één van deze 2 gronden). Toen raadslid Wendy Godaert op 19 juni 2014 vroeg of het OCMW akkoord zou gaan met de samenwerking/ verkoop van de gronden, antwoordde schepen Wim Goossens dat hij alle vertrouwen had in een goede samenwerking met het OCMW van Brussel; het tegendeel bleek waarheid. Tot op heden werd geen akkoord bereikt met het OCMW Brussel, waardoor het dossier heel wat vertraging oploopt.  Eveneens blijft onze fractie erbij dat het RUP Belle-Alliance eerder de recreatieve bestemming had moeten behouden en dat het waardevol agrarisch gebied dat nu door de CD&V-meerderheid werd omgezet naar industriezone, gevrijwaard had moeten blijven. De N-VA-fractie onthield zich in dit dossier.
 • Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.54 (deelgemeente Pamel) voor het gedeelte begrepen tussen de Hoogstraat en de Ledebergstraat-definitieve vaststelling: Alhoewel ook dit dossier niet volledig was, weigerde schepen Wim Goossens het dossier te verdagen naar een volgende gemeenteraad. Bovendien kon de schepen geen afdoende uitleg geven aan raadslid Linda Van den Eede waarom voor de afschaffing van dit gedeelte van voetweg € 75.00/m² moest betaald worden en voor de afschaffing van een ander gedeelte van diezelfde voetweg in een ander dossier maar €15/m²  à € 28/m² moet betaald worden.
 • Slopen van de voormalige site 'den Broebel' en heropbouw tot een gemeentelijke zaal: Dit agendapunt werd door het college verdaagd, daar er nog fouten in het dossier zaten.
 • Alarmeringsplatform BE-Alert van crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken: raadslid Veerle Stassijns stelde gerichte vragen ter verduidelijking van het dossier. Onze fractie steunt dit project. Latere berichtgeving omtrent dit onderwerp volgt.
 • Gemeentebelastingen: belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018: Wij onthielden ons op dit dossier.

Onze fractie wilde een antwoord weten op volgende vragen:

1. Herinrichting Koning Albertstraat tussen Daalbeekstraat/Molenkouter en Koollochtingstraat (raadslid Veerle Stassijns)

Eind december werden de bewoners van het desbetreffende gedeelte van de Koning Albertstraat op de hoogte gebracht van de planning omtrent de herinrichting van hun straat.

 • Welke beslissingen zijn hierin intussen al genomen?
 • Is het voorziene tijdspad haalbaar of hinken we achterop?
 • Kan een afvaardiging van de bewoners in een burgerparticipatievergadering deelnemen om het ontwerp voor deze straat te bespreken VOOR het definitieve plan getekend wordt?

2. Acties in het kader van het charter 'Gezonde gemeente' (raadslid Annick Borloo)

Uit het antwoord van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Cindy Franssen blijkt dat de gemeente Roosdaal het charter 'Gezonde gemeente' heeft ondertekend. Het OCMW van Roosdaal heeft dat charter niet ondertekend.

 • Welke acties werden door het gemeentebestuur van Roosdaal reeds ondernomen in het kader van de ondertekening van het charter?
 • Welke acties zullen in de loop van 2017 nog genomen worden?
 • Waarom heeft het OCMW het charter 'Gezonde gemeente' niet ondertekend?

3. Doorlichting school Triangel (raadslid Wendy Godaert)

Op dit moment wordt onze basisschool met zijn 3 vestigingsplaatsen doorgelicht door de onderwijsinspectie. Dinsdag en woensdag 18 en 19 april vond het vooronderzoek plaats.

 • Wat is de definitieve doorlichtingsfocus of welke aspecten zullen diepgaander onderzocht worden ?
 • Waarom werden deze aspecten als focus weerhouden?

4. Uitspraak burgemeester over het terrorismeonderzoek in Roosdaal (raadslid Linda Van den Eede)

In het Laatste Nieuws verscheen afgelopen weekend een merkwaardig bericht: 'Burgemeester heeft geen behoefte aan informatie na huiszoeking in terrorismedossier. Ik heb geen behoefte aan informatie en dus wil en moet ik het niet weten".

 • Wat is de reden waarom de burgemeester dergelijke uitspraak doet ?
 • Moeten we hieruit besluiten dat de veiligheid in de gemeente u niet interesseert?

5. I-Monitor (raadslid Wendy Godaert)

De gemeente Roosdaal maakte geen te beste beurt in de I-monitor 2016. Daaruit bleek dat de digitale maturiteit van de gemeente ondermaats was. In juni 2016 contacteerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de 50 zwakst scorende gemeenten en OCMW's met een ondersteuningsaanbod. De aangeschreven lokale besturen kregen tot eind december 2016 de kans om in te gaan op het ondersteuningsaanbod dat begin 2017 zou starten.

Tijdens de gemeenteraad van 29 september 2017 stelde onze fractie enkele vragen rond de digitale maturiteit van de gemeente Roosdaal. Schepen Herman Claeys antwoordde toen dat het college van burgemeester en schepenen zich na bespreking op het MAT zou beraden of het opportuun is om in tekenen op een gesubsidieerd begeleidingstraject van VERA, waarvoor Roosdaal op basis van de behaalde score op de I-monitor in aanmerking komt. 

De ondersteuning bestaat uit een begeleiding van twintig dagen en is onderverdeeld in vier delen: een intakegesprek, een kwalitatieve verdieping en diagnose van de individuele resultaten van de I-monitor, een analyse van het meerjarenplan, nagaan welke digitaliseringsprojecten daarin zijn opgenomen en het uitwerken van een actieplan met SMART-gedefinieerde doelstellingen voor de informatiehuishouding, de e-dienstverlening, ....

Uit de lijst van de deelnemende gemeenten en OCMW's blijkt dat de gemeente en het OCMW niet op het ondersteuningsaanbod van de VVSG en V-ICT-OR zijn ingegaan.

 • Om welke reden werd er zowel door de gemeente als het OCMW beslist niet op het aanbod in te gaan ?
 • Hoe denken gemeente en OCMW de opgelopen achterstand alsnog in te halen?

6. Verkeersveiligheid Ninoofsesteenweg (raadsleden Linda Van den Eede en Wendy Godaert)

Dinsdag, 18 april zijn de werken begonnen aan de Ninoofsesteenweg. De verkeerslichten ter hoogte van de Tombergstraat/Tenzuivenestraat en ter hoogte van de Weggevoerdenstraat/Poelkbeekstraat zijn verwijderd. Bijgevolg wordt het voor de inwoners van Poelk een moeilijke klus om het centrum van Pamel te bereiken.

Op de gemeenteraad van 24 september 2015 werden door de gemeenteraad het ontwerp, bestek en raming van het project 2138-2140 (N8) Ninoofsesteenweg goedgekeurd.

 • Wordt de toen voorgestelde fasering der werken nog steeds gevolgd? Indien niet, om welke redenen werd de fasering gewijzigd?
 • Zijn er sinds de start van de grote werken (alle verkeer op 1 rijstrook) meldingen binnengekomen van omwonenden/ handelaars ivm leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en zo ja konden deze mensen dan snel geholpen worden?
 • Welke maatregelen heeft en zal de burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid op het grondgebied van de gemeente, nemen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Poelk veilig de Ninoofsesteenweg kunnen oversteken en het centrum van Pamel kunnen bereiken? (Zwakke weggebruikers)
 • Werd hierover overleg gepleegd met het Agentschap Wegen en Verkeer? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten? Zo neen, waarom niet ?
 • Hoe heeft het college van Burgemeester en schepenen gereageerd op de voorgestelde omlegging ? Heeft zij de moeilijkheden die zich momenteel voordoen voldoende ingeschat en de voorziene omlegging laten bijsturen?
 • Hoe worden de handelaars, die langs de wegenwerken gevestigd zijn, ondersteund door de gemeente om tijdens de wegenwerken het hoofd boven water te kunnen houden ?
 • Op welke manier worden handelaars/ ondernemers geïnformeerd over waar ze terecht kunnen (is er een contactpunt in de gemeente?) als er openbare werken in hun straat zijn en wat ze kunnen doen om inkomenscompensatie te verkrijgen bij het Vlaams gewest en/of een rentetoelage?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is