N-VA Roosdaal wil dat voetwegen tussen de Keerstraat, St-Rochusweg en Kwinkeleer (binnengebied) gevrijwaard blijven!

Op 12 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Pamel, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Tijdens de gemeenteraad van 6 juli gaven wij reeds aan dat het dossier met betrekking tot de voetwegen tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en Kwinkeleer, inhoudelijke fouten bevatte en daarom vroeg de N-VA-fractie het dossier naar een volgende gemeenteraad te verplaatsen om het College van Burgemeester en Schepenen de kans te geven de fouten recht te zetten. De meerderheid ging hier niet op in. Het dossier werd ter goedkeuring doorgestuurd naar de provincie maar kwam

terug met de melding dat de gevraagde afschaffing onder opschortende voorwaarde niet kon. Het dossier kwam dus terug op de gemeenteraad van 24 september.

Intussen had de firma ook nagelaten de overeenkomst, die beperkt was in tijd, met enkele eigenaars te verlengen waardoor wij ons afvroegen of het project nog zou doorgaan.

"De afschaffing van de voetwegen goedkeuren zonder dat de zekerheid bestaat dat het project zou doorgaan hield volgens ons een groot risico in: de voetwegen zouden verdwijnen en er zouden helemaal geen (trage) doorgangswegen meer zijn. Daardoor waren de vele ingediende bezwaarschriften niet alleen ontvankelijk, maar ook gegrond. Ook de bereikbaarheid van de eigendommen kwam daardoor in het gedrang. Daarom drongen wij met N-VA aan het dossier uit te stellen tot alle overeenkomsten door de firma verlengd werden. De meerderheid ging hier niet op in. Daarop besloten de N-VA-gemeenteraadsleden de onvolkomenheden in dit dossier bij de deputatie aan te kaarten”, verklaart gemeenteraadslid Wendy Godaert het N-VA-standpunt in dit dossier.

De N-VA is zeker niet gekant tegen de ontwikkeling van dit ‘binnengebied’ omdat het volledig in woonzone gelegen is. Eigenlijk had de gemeente al veel langer zelf het initiatief moeten nemen om de ingesloten gronden bouwrijp te maken zodat heel wat jonge gezinnen zich in Roosdaal konden vestigen. Ook voor de gemeente zit daar een positieve noot aan. Zij betalen dan immers belastingen in Roosdaal waardoor de gemeentekas wat beter in haar vel zou zitten.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is